Category Archives: ข่าวพระราชสำนัก

โครงการสัปดาห์จิตอาสา

โครงการสัปดาห์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการสัปดาห์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่และประชาชนจิตอาสาในชุมชน
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์รอบพระราชวังดุสิต  ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกันขุดลอกคูคลอง เก็บขยะสิ่งปฏิกูล วัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณลานวัดสวัสดิ์วารีสีมารามและชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมมากมายและมีอายุแตกต่างกัน อายุสูงสุด ๘๑ ปี และอายุน้อยที่สุด ๕ ขวบ แต่ทุกคนล้วนมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนตามความสามารถและกำลังของตนด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและต้องการสืบสานพระราชปณิธาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยกันทั้งสิ้น
นอกจากนี้ประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมทำกิจกรรมจะได้รับหมวกแก๊ปพระราชทาน ผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน สมุดบันทึกความดีพระราชทานเพื่อให้เป็นกำลังใจที่จะทำจิตอาสาและรักษาความดีนี้ต่อไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผู้ประสบภัยชาวสุโขทัย

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎร ๑,๐๒๔  ครอบครัวที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองสุโขทัย ณ หอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ยังนำความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระราชูปถัมภ์  เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งวาตภัย  อุทกภัย  และอัคคีภัย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๐๖ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อยของประชาชนในเบื้องต้น และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่รักษา สืบสานพระราชปณิธานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคล้ายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระราชูปถัมภ์  ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง