สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผู้ประสบภัยชาวสุโขทัย

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎร ๑,๐๒๔  ครอบครัวที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองสุโขทัย ณ หอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ยังนำความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระราชูปถัมภ์  เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ทั้งวาตภัย  อุทกภัย  และอัคคีภัย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๐๖ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อยของประชาชนในเบื้องต้น และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่รักษา สืบสานพระราชปณิธานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคล้ายความทุกข์ของประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิต มลายอริศูนย์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระราชูปถัมภ์  ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง