โครงการสัปดาห์จิตอาสา

โครงการสัปดาห์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการสัปดาห์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่และประชาชนจิตอาสาในชุมชน
ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์รอบพระราชวังดุสิต  ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกันขุดลอกคูคลอง เก็บขยะสิ่งปฏิกูล วัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณลานวัดสวัสดิ์วารีสีมารามและชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมมากมายและมีอายุแตกต่างกัน อายุสูงสุด ๘๑ ปี และอายุน้อยที่สุด ๕ ขวบ แต่ทุกคนล้วนมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนตามความสามารถและกำลังของตนด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและต้องการสืบสานพระราชปณิธาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยกันทั้งสิ้น
นอกจากนี้ประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมทำกิจกรรมจะได้รับหมวกแก๊ปพระราชทาน ผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน สมุดบันทึกความดีพระราชทานเพื่อให้เป็นกำลังใจที่จะทำจิตอาสาและรักษาความดีนี้ต่อไป