ข่าวเศรษฐกิจ

การเริ่มกลับมาผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่ ส.ป.ก.ของโครงการเอส1

การเริ่มกลับมาผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่ ส.ป.ก.ของโครงการเอส1
นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือปตท.สผ.มีหนังสือด่วนถึง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือ ที่ ปตท.สผ. 13061/00-4750/2017 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรรมและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อดำเนินกิจการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปพลางก่อนหรือจนกว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)หรือปตท.สผ. ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการเพื่อผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ การหยุดการผลิตปิโตรเลียมชั่วคราวเป็นเวลา 23 วัน (ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 มิถุนายน 2560) ส่งผลให้ปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ยลดลงประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงประมาณ 130 ตันต่อวัน และก๊าซธรรมชาติลดลงประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.4 ของปริมาณการขายคาดการณ์เฉลี่ยทั้งปี 2560 ของบริษัทที่ประมาณ 300,000 – 310,000 บาร์เรลต่อวัน