ข่าวปฏิทินธุรกิจ

พาณิชย์เร่งทำโมเดลยุทธศาสตร์การค้า นำร่อง 4 กลุ่มธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการผลักดัน 30 สมาคมการค้าทำแผนยุทธศาสตร์ต้นแบบ นำร่องใน 4 กลุ่มธุรกิจ ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์ หวังใช้ยุทธศาสตร์สานต่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นเป็นรูปธรรมสอดคล้องกัน พร้อมทั้งจะนำสมาคมการค้าลงพื้นที่จริง เพื่อดูและทำแผนใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมจะจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิด พร้อมจัดทำร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจเป็นรายกลุ่ม จากนั้นจะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ต้นแบบ 1 กลุ่มธุรกิจ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจริงและเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยการจัดทำยุทธศาสตร์ของสมาคมการค้าเป็นรายธุรกิจนั้น จะขยายเครือข่ายไปยังสมาคมอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

“นอกจากการจัดทำยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว กรมจะมีการนำสมาคมการค้าไปลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสการค้าการลงทุนในพื้นที่จริง เช่น โครงการอีอีซี และสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาคมการค้า จัดให้มีการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อกระตุ้นให้สมาคมการค้ามีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และกระตุ้นให้เพิ่มบทบาทในการพัฒนาธุรกิจ โดยขณะนี้ได้จัดทำหลักเกณฑ์เสร็จแล้ว เน้นใน 4 ด้าน คือ ด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการพัฒนา”

ด้านนายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมกำลังซื้อของประชาชนไม่ได้แย่ลงต่อเนื่อง และเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งภาคท่องเที่ยวยังดีต่อเนื่อง และรายได้จากราคาสินค้าเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น